Beyond Your Problems There is Hope

  

BACK TO FILIPINO WELCOME 

 

       

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Sa kabila ng ulap ang ating Problema

 

                                                                                                                                                                                    

 

    SA KABILA NG INYONG PROBLEMA MAYROON PAG-ASA

 

 

1.)        Minsan  ang ating problema pwedeng pagsubok na mahirap hanapan ng solusyon.  Kung titingnan ang isang bagay na ito wala ng pag-asa, kung walang taong tutulong sayo. Ngunit ako umaasa na itong "website" ay pwedeng makapagdulot ng tulong sa paraan na ito.

 

            Ang aking asawa at ako mayroon nakatala na gastos sa "Internet" at naglaan ako ng panahon ng tulong sa mga taong patuloy naghihirap sa buhay. Pakiusap bigyan nyo ng panahon na basahin ito ng mahinahon. Kung ayaw ninyong basahin at sakali man ang inyong problema ay napaka-bigat sa inyong sarili makikita nyo sa sarili nyo ang kahulugan ng sulat na ito.

 

2.)        Ngayon gusto kong ipakit sa inyo ang "DALAWANG PARAAN NA MARAHIL MAKAKATULONG SA INYO" walang imposible gaano man yan kalaking problema nyo. Una, alamin nyo dapat ang "MASAMA SA INYONG SITWASYON PARA NGAYON, ANG BAGAY AY PWEDENG MAKAPAGBAGO.

 

3.)        Tingnan nyo ito; " at papahirin nya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayn, hindi na magkakaroon ng dalamhati o ng pananambitan man o hirap pa man; ang mga bagay nang una ay naparam na."  "At nakita ko ang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam; at ang dagat ay wala na."

 

4.)       ANG GUSTO NG DIOS SAYO MALAMAN MO ANG KANYANG LAYUNIN NA GAWIN LAHAT NA BAGAY AY MABAGO.  NA WALA NG MARAMING PROBLEMA KAYLAN MAN.  SA NAKIKITA NYO NGAYON NA PATAPOS NA. Wala ng magiging problema kahit anung uri. AT HINDI NA MAUULIT. Kung mayroon kayong Bibliya pwede nyo itong siyasatin sa inyong sarili sa aklat ng APOCALIPSIS kabanata 21, tula 1-4. ito ay ang kinabukasan, ngunit ITO AY LABIS NA MAKAKATULONG SA KASALUKUYAN.

 

5.)        Sa pag-uunawa ang pagtulong ay makukuha para sa kasalukuyan na kailangan natin malaman kung ano ang nangyayari sa mundo, sa maraming taon nakaraan. Ang kasulatan sa Bibliya ay gaano ang ribilyon nangyri sa lahat ng lupa sa kalangitan. Si Lucifer, na siyang una at pinuno ng mga anghel sa langit, nag isip na makuha ang pag samba ng buong kalangitan na dapat nauukol lamang sa Diyos. Sa katapus tapusan, nagkaroon ng tunggalian sa langit, kaya si Lucifer at lahat ng mga angeles na sumunod sa kanya ay itinapon sa lupa. Kaya ang rebelyon na nagmula sa langit ay naikalat sa mga tao sa buong mundo. Kaya nga ibinigay ng Diyos sa ating unang mga magulang ang simpleng pag subok sa kanilang paniniwala at pagtatapat sa Panginoon. Kung sila ay matalo, kanila rin ngang mararanasan ang rebelyon na pinasimulan ni Lucifer na kabayaran nito ay kamatayan. Nang ang ating unang mga magulang na sina Adam at Eva ay nagkasala sa hindi pagsunod sa Diyos, ang buong mundo ay nasakop ng rebelyon at ito ay mararanasan ng buong henerasyon at lahat ng taong nabuhay at mabubuhay pa sa buong mundo.

 

6.)         Mga problema na sanhi ng maraming dalamhati at sakit ulo ngayon ay directang resulat ng naganap na rebelyon ni Lucifer sa Diyos maraming taon na ang nakakalipas. Kaya kayo nga ay manatili, at sasabihin ko sainyong may bagong balita ang Diyos na siya ay babalik sa muli at wawakasan ang lahat ng problemang ito.

 

7.)        Ikaw man ay isang biktima ng problemang ito na minsang gumugulo sa isip mo, o di kaya may taong gumagawang masalimuot sa buhay mo, kaya ang sumunod na pangyayari ay di kapanipaniwala sa iyo. Ngunit aking ngang sasabihin sainyo ang magandang balita na ating kinahaharap. Kahit nga ikaw ay namumuhay ng magandang buhay sa ngayun, datapwat, may pagkakataong na kung saan tayo, bawat isa sa atin ay nakagawa na di karapat dapat. Ngayun ikaw nga ay nag-iisip na kailangan mo ng tulong sa iyong problema. Manatili nga kayo sa pakikinig sa akin, wag nga kayong mawalan ng pag asa. Ito ang mahalagang babala: Magkakaron nga kayo ng katahimikan sa inyong mga puso at ang tulong na nangagaling sa Diyos ay mapapasainyo kung inyong susundin: Lahat tayo ay nakagawa ng hindi tama at ito ay kasalanan ayon sa Biblia, gayun din ay nasusulat, "lahat ay nangagkasala" at ano pa ang sinasabi na "ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan."

 

8.)        Narito ang napakagandang pabalita. Nakita natin na nais ng Diyos na gawin ang lahat na bago. Magtatayo siya ng bagong langit at bagong lupa. Ano ang iyong magiging problema? Ito ay isang lugar na wala ng pagluha, wala ng kamatayan, ang lahat ng sakit, paghihirap ay pawang mapapawi ng lahat. Siya nga ay pumarito upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Datapwat siya ay nabuhay na maguli sa mga patay. Ngayun siya ay nasa langit at sinasabing gagawing ang lahat ng bagay na bago. Magagawa niya lahat ng ito.

 

9.)        ito na kung saan sinabi ng Bibliya: " Sapagkat gayon lamang ngang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinomang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Pwede ninyo itong suriin sa inyong sarili sa bibliya sa Juan 13 at verse 16 at basahin di ninyo hanggang verse 18. Ngayon alam nyo na sa pamamgitan ng paniniwala sa pangalan ng Dios ay mayroon pangako na magkakaroon ng buhay na wlang hanggan at bagong kinabukasan sa bagong langit. Iyan ay bigay na PAG-ASA AT SIGURIDAD. Kung tayo ay unang maniniwala sa Dios di tayo magkakaroon ng maraming problema.

 

10)        Tingnan nyo itong dalawang testimone mula sa Biblya:

"SAPAGKAT SA BIYAYA KAYO'Y NAGAGLIGATS SA PAMAMAGITAN NG PANAMPALATAYA; AT ITO'Y HINDI SA INYONG SARILI, ITO'Y KALOOB NG DIOS." .  Na sya'y kinakailangan  tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng bagay, na sinalita ng Dios sa pamamagitan ng bibig ng kaniyang mga banal na propeta buhat pa ng una. (pwede ninyo itong suriin paras a inyong sarili sa Bibliya Efeso chapter 2 at tula 8 at sa aklat  Roma 3 at verse 21-22. itong mensahe ay napakahalaga na sinabe sa atin kung tayo maniniwala sa Panginoon ay Syang ililigtas tayo at bibigyan ng kabutihan.

 

 11.)      Ngayun, tungkol sa iyong problema? kung iyong sinusunod ang mga nabanggit ko na at naniniwala kay Jesus na ibinigay niya ang kanyang buhay para saiyo at ipinangakong bibigyan ka niya ng buhay ng walang hanggan, na wala ng kalungkutan, pagtangis at kamatayan o sakit - kung iyo talagang pinaniniwalaan ito, bibigyan ka ng Diyos ng katahimikan at madali mo malalampasan ang anumang problema na nagbibigay saiyo ng kahirapan sa ngayun. Iyo ngang isiping mabuti ang pangakong ito ng Diyos! Ngayun, akin ngang nasabi sa simula na miron ngang dalawang pamamaraan ng tulung at ito ay akong ipinakita sainyo.

 

12.)       Una, na meron kagilagilalas na katutuhanan na doon sa bagong lupa na ipinangako ng Diyos, lahat ay gagawing bago. Doon wala ng problema na kahit ano man. Doon wala ng pagtangis, kamatayan, kalungkutan o ano mang sakit.

 

13)        Pangalawa, aking ipinakita na ang daan upang matamo ng bawat isa sa atin ang katahimikan sa ating puso, kaylangan nating maniwala kay Jesu Kristo at ang kanyang pangakong tayo ay kanyang ililigtas at babaguhing muli ang ating likas. Atin ngang tanggapin ang pangakong ito at ibibigay niya sa atin ang kanyang katapatan (sang ayon sa kanyang kabutihan), na kung tayo ang maniniwala sa kanya. Ibig sabihin nito na tayo ay bibigyan ng regalo, kanyang kalakasan, kabutihan at kapangyarihan upang makapili tayo ng mabuting bagay. Sa katunayan, ilalagay niya sa ating mga puso ay tunay na pagnanasa na gawin ang tama at kung tayo ay patuloy na mananampalataya sa kanya (kung saan ito ang kahulugan ng pananampalataya sa kanya) kung magkagayun man, tayo ay magpapatuloy na makakatanggap ng regalong ito, ang kanyang kabutihan.

 

 

14.)       Kung ikaw ngayon naniniwala sa Panginoon magkakaroon ka ng katahimkan saiyong puso at magiging malakas ka na sa anuman problemang darating sayo.  Aking iaalok sayo sa bawat araw at sa mga darating pa na araw na iyong iisipin ang inyong pagtitiwala sa Dios. At kausapin mo ang Panginoon na parang iyong isang kaibigan - huminga ka na tulungan ka. Sa mga ilan tula ng Bibliya na kung saan maibabahagi sainyo ang pinakasimula. Aking hihilingin na inyong pahabain ang inyong pag-uunawa sa pagbasa ng aklat sa "Juan (next to lucas) lalo na sa chapters 1, 3, 13 at kasama ang mga Apostol ni Juan ( nearly at the end of the Bible) subukan nyo ulit basahin ang Mateo, chapters 1, 5, 6 at 7. kung ito inyong ma-diskubre amgiging handa kayo sa mga maraming tema sa tulong ng "Bagong Tipan at sa  "Lumang Tipan" ng Bibliya.

 

 

15.)       Walang follow up sa website na ito o email address kaya. Kung ito ay bago sainyo, basahin muli ang artikolong ito. Kung inyong susundin ang nabanggit, makakaasa kayong kayo ay may pag asa sa kabila ng makapal na ulap. Higit sa lahat, magkakaroon nga kayo ng kapayapaan sa inyong mga puso, kapayapaan at pag asa sa bukas. Kung nais nyong mag patulong, inaanyayahan ko kayong magbasa ng inyong Bibliya araw-araw at maniwalang mula kay Jesus at hingin sa kanya ang tulong sa araw-araw.

 

16) Isa pang baga; kung nais mong madagdagan ang iyong kaligayahan at kapayapaan na inyong nararanasan........inyo nga ipamahagi sa ibang tao ang aking naibahagi sa inyo.

 

Pagpalain kayo ng Maykapal.

 

G.S. Board

 

Copyright @ G.S.Board 28 July 2003. All rights reserved

 

Translated from English by Erlinda Broad