BACK TO FILIPINO WELCOME

                                                                                                         

                                   

                                                                                                                                                                                             

  

 

 

 

                  Sa kabila ng ulap ang ating Problema

 

                               "Ang Dakilang Pangako ng Diyos"


1. Siguro ang pinaka-nakakagilagilalas na kwento ng naisulat sa kasaysayan ay ang pangako na ginawa ng Diyos na manlalalang ng lahat ng bagay an siyang nagsasabing gagawin ang lahat ng bagay na bago. Gagawa nga siya ng bagong langit at bagong lupa.

2. Mayroon nga ba kayong nalalaman na kung ano ng nangyayari sa ating mundo ngayun? Ang mga gyera, pag aaway away, taggutom, kaguluhan, patayan - na di na napipigilan na laganap na sa buong lugar. Nakikita nyo ba ang mga bansa na nangasisira, mga sirang tahanan, mga sirang pagsasama ng mga mag aasawa, mga batang walang tahanan, tag gutom at marami pang ibang kasiraan; makinig nga kayo:

3. "NAIS NG DIYOS NA GAWING BAGO ANG LAHAT NG BAGAY. ANG BAGONG LANGIT AT BAGONG LUPA AY DUON AY WALA NG PROBLEMA NG KAHIT ANUMAN, WALA NG PAGTANGIS, WALA NG PATAYAN, WALA NG SAKIT, O KAMATAYAN MAN, WALA NA RING KAHIRAPAN AT MARALITA, MAWAWALA NA ANG GALIT AT KALUNGKUTAN. ITO AY MAGIGING ISANG LUGAR NA ANG LAHAT AY MAGKAKAROON NG TAHANAN AT LAHAT AY DI NA MAGUGUTOM. LAHAT NGA AY KALIGAYAHAN MAGPAKAYLANMAN.

4. At sinabi nga ng Diyos "kanyang papahirin ang kanilang mga luha sa kanilang mga mata; at doon wala ng pagtangis, kamatayan, kalungkutan at wala na ring sakit."

5. Ang bawat isa ay inaanyayahan sa bagong lupa, datapwat hindi lahat ay makakapunta roon. Sinasabi ko nga sainyo, na inyo nga magkakaroon ng pagkakataong matamasa na makarating duon sa bagong lupa kung inyo ngang nanaisin. At mayamaya aking sasabihin kung papaano. Sa ngayun samahan muna ninyo ako na balik tanawin ang ginawang pangako ng Diyos.

6. Ating balikan ang nakalipas, noong bago pa man ginawa ng Diyos ang mundo - ang malaking tunggalian ay nangyari sa lahat ng lugar sa kalangitan. Si Lucifer, (na siyang pinuno ng mangangawit ng mga angeles), na nagpasimuno ng kaguluhan at away ng mga angel sa langit. Si lucifer sampo ng kanyang mga taga suporta na binubuo ng tatlong bahagi ng mga angel ay lahat siya ay itinapon mula sa langit.


7. Sapagkat ayaw ng Diyos na ang rebelyon ay mapunta sa mga tao, binigyan ng Diyos sina Adam at Eva, ang ating unang mga magulang, ng simpleng pagsubok ng kanilang katapatan. Para sa pagkain, maaari nilang kainin ang bunga ng puno ng namumunga ng iba't ibang prutas, duon sa Halamanan ng Eden, maliban sa isang puno - na iyon ang puno ng pagkaunawa ng mabuti at masama. Kung kanila ngang kainin ito, makakasama nga sila sa rebelyon na ipinunla ni Lucifer at sila ay mamamatay. Ito ay isang simpleng pagsubok ng kanilang katapatan at pagsunod.

8. pagkatapos dumating ang di makapaniwalang kwento. Si Lucifer nga na ngayon ay Satanas, nagsalita kay Eva sa katauhan ng isang ahas, na nagpapanukalang tuksuhin ito. "Diba sinasabi ng Diyos," pangungutya ni Satanas, "na kung iyong kainin ang bungang ito ikaw daw ay mamamatay? Sinasabi ko sayo di ka mamamatay". At napag isip isip ni Eva na di naman ito makakamatay at nakita niya na masarap ang bungang ito kaya nga siya ay pumitas at sinuway ang utos ng Diyos at kinain nga ito.

9. Nang naikalat na nga ng Diablo ang kaniyang kasamaan sa pamamagitan ng pag suway ni Eva - at sumunod naman ay si Adam - kanya rin pinasama ng bawat tao na nabubuhay sa balat ng lupa at sila ay nababalutan ng rebelyon. Ito ay napakaseryoso at maraming masasalimoot na epekto na dala nito sa tao hanggang sa ating kapanahonan sa ngayon - ang laganap na kasamaan, mga sakit na wala ng lunas, mga kalamidad sa lahat ng dulo ng mundo at marami pang ibang kasamaan at kasiraan - na ating nabanggit na.


10. Maaaring ipinagtanggol sana ng Diyos kung bakit pinayagan niyang magkasala ang una nating mga magulang. Datapwat, SINABI NIYA SA KANILA NG GAGAWA SIYA NG PARAAN UPANG SILA AY MALIGTAS AT DI MAPAHAMAK AT MAMATAY, DALA NG KASALANAN GINAWA NILA SA PAGSUNOD KAY SATANAS. AT KANYA RIN SINABI NIYA NA AAKUIN NIYA ANG ATING LUGAR AT MAMATAY PARA SA ATIN.
DI LAMANG SA ATING KASALANAN KUNDI SA KASALANAN DIN NG ATING MGA MAGULANG. AT DAHIL SA LAHAT NG KASALANAN NA BAWAT TAONG NABUHAY SIYA NGA AY NAPAKO SA KRUS, NAMATAY NGUNIT SIYA AY NABUHAY NA MULI. AT DARATING ANG ARAW NA GAGAWIN NIYANG BAGO ANG LAHAT NG BAGAY.

11. Ngayun maaari nating sisihin sina Adan at Eva dahil sa kanilang pagsuway sa utos ng Diyos ngunit kung tayo lamang ay magiging tapat sa ating mga sarili, sasabihin nating tayo man ay nakagawa ng maraming kasalanan at paglabag sa utos ng Diyos. Ang mga kamalian ito ay tinatawag ng Bibliya na kasalanan, at sinasabi rin na "ang lahat ay nagkasala", hindi lamang sina Adan at Eva ang nangangailangan ng pangako ng Diyos - na siya mismo ang umako ng kasalanan at kamatayan na dapat para sa atin.

12. Di ba nakakagilalas, na inako ng Diyos ang kasalanan ng tao. Siya ay nagkatawang tao at tinawag na Jesu-Cristo - para sa bawat isa sa atin. Sa kanyang buhay dito sa lupa ay ipinakita niya kung papaano maaaring mabuhay ang tao ng tama. siya nga ay namatay ngunit sa ikatlong araw siya ay nabuhay ulit sa mga patay, na nagpapatunay na siya ay matagumpay sa kamatayan mag-pakailanman. Na ipinakikita rin sa atin, na si Satanas ay nagpapanukalang sirain ang katauhan ay isang malaking kabiguan. Sapagkat si Jesus ay darating muli, at gagawin niyang bago ang lahat ng bagay. At hindi niya papayagan ang sinumang ay mapahamak ngunit ang bawat isa sa atin ay makita ang ating pagkakamali, at humingi ng kapatawaran. May ilang tao ay ayaw tanggapin kung ano ang sinasabi ng Bibliya, ngunit nais kong ipaalam sainyo ang ilang mga bagay na napakahalaga sa ating pagkaunawa sa pangako ng Diyos sa atin.

13. Tingnan nyo ito:
" Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan." (pwede nyo itong tingnan sa 1 Juan 1:9 (malapit sa katapusan ng bagong tipan) Pero paano ba natin masigurado na tayo kasama sa mga pangako ng Dios?

14 ito ay simple lamang. Napakasimple na kahit ang isang munting bata ay makakaunawa, ngunit maraming matatanda na di maintindihan. Ating nakita na naniwala si Eva kay Satanas, at ang sumunod nito ay ang pag suway niya sa utos ng Diyos. Sa paniniwala kay Satanas, si Eva ay di naniwala sa Diyos. Ngayun, papaano tayo makakasama sa pangako ng Diyos?

15 sainyong hulaan din na totoo. Mayroon tayong paniniwala sa Dios. Lalo tayong maniwala sa pangalan ni Jesus (Dios) Baket yan ang pangalan? Dahil ang pangalan ni Jesus ay napakahalaga, Niligtas nya ang tao sa kanilang mga kasalanan. Iyan lahat? Iyan lahat.
Tingnan nyo ito: "Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na binigay nya ang kaniyang bugtong na anak, upang ang sinomang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. (Juan malapit sa unahan - ikaapat na aklat sa bagong tipan)

16. Sa ngayun ito ay nasa atin na. Kung di tayo maniwala sa ngalan ni Jesus, kung ito, kung hindi tayo maniwala sa katutuhanan na ang buong misyon ni Jesus na iligtas ang sinuman sa nagkasala, na ibalik sa atin ang kanyang wangis at ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan, di natin matatamo at makakapunta duon sa bagong lupa na inihahanda ng Diyos sa atin.

17. Pero kung tayo maniniwala sa pangalan ni Jesus - kung tayo maniniwala na meron syang pangako na gagawin lahat ng bagay ay bago kasama tayo at ibibigay sa atin ang buhay na walang hanggan at ibabahagi nya ang bagong lupa at ibibigay nya sa atin dahil sa ating paniniwala at pagtiwala sa Dios at dahil din sa kanyang pagmamahal sa atin ibibigay Nya ang buhay na walang hanggan.

18. Bago ipabahagi ang mundo na ginawang bago, Gusto ng Dios sa atin na piliin natin na purihin Sya at maniwala sa Kanya. Sa aklat ng Juan chapter 3 at Bersikulo 3 hanggang 7 masasabi natin ang pagbabagong ito ay parang kagaya ng bagong panganak - bagong buhay, bagong pag-asa, bagong katahimikan sa ating puso. Ang pagbabalik na kompleto - malalaman natin kung ano ang tama at gusto natin ang gawin ang tama.

19. Ngayon mayroon mga bagay na marami. Kunin ang pinakamabuti at mabuti. Sa pagbabagong ito ng direksyon ang Dios may pangako (at ito ay para dito at ngayon) na bigay sa atin bilang regalo at ng kanyang kabutihan. Pag-ukulan ng pansin itong nakakagulat na paglalahad, " Datapuwa't ngayon bukod sa kautusan ipinahahayag ang isang katuwiran ng Dios, na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta; sa makatuwid baga'y ang katuwiran ng Dios sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya; sapagkat walang pagkakaiba."

20. kailangan patamaan kayo ng tama? Ang ibig sabihin nito kung tayo may paniniwala sa Dios (at mayroon tayong tanyag na paniniwala na tawagin ang Kanyang Pangalan) ibibigay nya sa atin ang Kanyang kabutihan sa pamamagitan ng tiwala. (tiwala ibig sabihin pananalig, kundi ibig man sabihin na tayo maniniwala hindi lang sa salita ng Dios kundi sa Kanyang gagawin na sinabi na gusto nyang gawin).

21. Tandaan ito:
"Datapuwa't nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikibaka laban sa kautusan ng aking pagiisip, at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap." Mga taga Roma 7:23

Punahin masyado:-
"Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios." Efeso 2:8

22.  Nung tayo niligtas ng Dios at binago nya ang ating buhay, hindi lang Niya tayo pinatawad ng ating kasalanan at binigay Niya bilang regalo ang kanyang kabutihan. Ngunit ibibilang Nya na ilagay sa ating mga puso ang tunay na pagnanasa ang Kanyang gawain. Siyasatin ninyo ito sa aklat ng Exudos 20:1 to 17 at sa Mateo chapters 1,5,6 and 7. kung inyong masiyasat itong mga chapters na ito aking imumungkahi sa inyo na basahin ang aklat na Juan (malapit sa katapusan ng Bagong Tipan). Sa panahon na iyan inyong magugustuhan na at pakikinabangan kung ano ang kayaman ng dibdib na mayroon kayo at inyo na itong magugustuhan at kayong mawiwili ng mawiwili at malalaman nyo kung ano ang gusto ng Bibliya saiyo.

23. Ating nasabi ang Dios mayroon sadya na gagawin lahat ng bagay ay bago. Kung inyong gustong magtanung, "kung kaylan ang bagay na iyan? Aking imumungkahi na inyong hanapin ang inyong sagot sa Mateo chapter 24, Juan 14:1-3, 1 tesalonica 4:14-18 at 2 timoteo 3:1-5, gumamit ng senyal sa paghanap ng lugar nitong aklat kung inyong kailangan. Itong bersikolo ay sorpresa sainyo, ngunit sila ang pwedeng sumagot sa inyong katanungan at maniniwala kayo na si Jesus ay babalik sa anuman oras.


24. Kung ikaw nga ay maniwala kay Jesus at tanggapin mo ang buhay na walang hanggan, lagi mo ngang ipasakop ang iyong buhay sa Diyos araw araw - hingin mo nga sa kanya ang tulong upang magawa ang tama - na ibigay saiyo ang kanyang katapatan. At sa huling bagay na iyong gawin sa iyong pagtulog sa gabi, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan at kung sakaling ikaw ay nadapa at nakagawa ng kasalanan, humingi ng tawad sa kanya. Ikaw nga ay mamamangha sa kagilagilalas na kung papaano niya mababago ang iyong buhay. Bibigyan ka niya ng kapayapaan at katahimikan ng pag iisip, at pagtitiwala sa Kanya. Pag-aralan mabuti ang bagong pananampalataya kay Jesus sa pag-basa ng Bibliya araw-araw.


25. Ngayon ito ang isang kahuli-hulihan iminumungkahi. Itong magandang balita na ibinigay ko sainyo ay para sa lahat ng tao. Kung gusto nyong dagdagan ang tunay na kasiyahan na tahimik na inyong natagpuan, humanap ng tao araw-araw na ibahagi kung ano ang ginawa ng Dios sa iyo.

Pagpalain kayo ng Dios.
 
G.S Board                                                                                               

Copyright G.S. BOARD 28 July 2003 All rights reserved

Translated from English by Erlinda Broad

 


 

 

 

 

       

                Maligayang bagong Araw